Monitoring

Strona Główna 5 Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 26, 50-425 Wrocław, KRS: 0000101945 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”), jako administrator danych osobowych, przekazuje informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ucs.dental

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe osób przebywających w objętym monitoringiem wizyjnym budynku Spółki i na terenie przyległego do budynku parkingu przetwarzane będą w celu:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników Spółki oraz innych osób,
  2. ochrony mienia Spółki oraz jej pracowników,
  3. zagwarantowania tajemnicy informacji (w tym przestrzegania tajemnicy medycznej), których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

Powyższe cele stanowią uzasadniony interes Administratora, o którym mowa art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Okres przechowywania danych:

Nagrania monitoringu wizyjnego zostaną usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich pozyskania. Jednakże w uzasadnionych przypadkach nagrania mogą być przechowywane przez dłuższy czas, na potrzeby prowadzenia postępowań wyjaśniających Administratora lub innych postępowań, np. przygotowawczych lub sądowych.

Odbiorcy danych osobowych:

Nagrania monitoringu wizyjnego będą udostępniane wyłącznie Zarządowi Spółki oraz pracownikom działu informatycznego Spółki. Nagrania mogą być jednak udostępniane innym podmiotom, takim jak:

  1. podmioty uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  2. podmiotom wspierającym Spółkę w procesach biznesowych (w tym podmiotom odpowiadającym za nadzór i konserwację systemu monitoringu), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia.

Wobec przetwarzania danych w związku z uzasadnionym interesem Administratora posiada Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii

Zmarł dr Hubert Paluch
Zmarł dr Hubert Paluch

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp. dr Huberta Palucha. Był członkiem Rady Nadzorczej Medycznego Centrum Innowacji Wrocław Sp. z...

czytaj dalej